Skip to main content

Algemene voorwaarden Hartevelt

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Hartevelt Beheer B.V. en kantoorhoudende te De Meern en met de haar verbonden ondernemingen, zoals maar niet beperkt tot Hartevelt Logistiek B.V.,

Artikel 1 – Toepasselijkheid en definities

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en iedere overige rechtsverhouding tussen Hartevelt en Opdrachtgever. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn van toepassing indien en voor zover deze schriftelijk door Hartevelt zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn opgemaakt.
 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Behoudens voor zover elders in deze voorwaarden aangegeven, hebben de met een hoofdletter geschreven termen de hiernavolgende betekenis:

Hartevelt”: Hartevelt Beheer B.V. of een met haar verbonden onderneming (zoals maar niet beperkt tot Hartevelt Logistiek B.V.);

Opdrachtgever”: de wederpartij van Hartevelt;

Partijen”: Hartevelt en Opdrachtgever tezamen;

Artikel 2 – Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Hartevelt (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 • Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Hartevelt komen tot stand zodra Hartevelt de opdrachtbevestiging heeft verzonden dan wel met de uitvoering van een opdracht is begonnen dan wel de Opdrachtgever schriftelijk opdracht heeft gegeven.
 • Orders van de Opdrachtgever worden door Hartevelt in behandeling genomen indien juiste en volledige gegevens op de order worden vermeld. Hartevelt is gerechtigd om onvolledige c.q. onduidelijke aangeleverde orders te weigeren.
 • Indien Hartevelt instemt met een wijziging van een door Hartevelt geaccepteerde opdracht, is Hartevelt gerechtigd alle uit de wijziging voortvloeiende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever, daaronder begrepen de kosten die reeds gemaakt zijn in verband met de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht. Wijzigingen aan de opdracht dienen steeds schriftelijk te worden bevestigd door Hartevelt.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

 • Tenzij expliciet anders aangegeven, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffing en/of belastingen welke van overheidswege zijn en/of worden opgelegd.
 • De prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief kosten van vervoer c.q. verzending.
 • Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 20 dagen na factuurdatum, volledig en zonder enig beroep op korting en/of verrekening, uit welke hoofde ook, tenzij op de factuur en andere betalingstermijn is voorgeschreven, die in dat geval dan geldt.
 • Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen is Opdrachtgever zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist, vertragingsrente aan ons verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente, doch met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan.
 • Alle incassokosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, welke Hartevelt ter inning van het aan haar verschuldigde moeten maken, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht met een minimum van 15% van het totaal te innen bedrag.
 • Hartevelt is gerechtigd om de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien sprake is van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen jegens Hartevelt niet zal nakomen.
 • Een factuur kan alleen worden betwist binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na ommekomst van die termijn is het recht om de factuur te betwisten vervallen en staat de verschuldigdheid daarvan vast. Een betwisting van en/of vragen over de factuur dient (dienen) schriftelijk (incl. per e-mail) te worden ingediend bij Hartevelt en dient zoveel mogelijk met redenen te zijn omkleed.
 • Jaarlijks (peildatum 1 januari) worden de tarieven geïndexeerd overeenkomstig de Dienstenprijzenindex DPI 521 Opslag (52.1 Warehousing and storage services), waarbij een maximale indexatie per jaar geldt van 6,5%. Een negatieve DPI heeft geen prijsverlaging tot gevolg doch heeft tot gevolg dat er geen indexatie of een indexactie van 0% doorgevoerd zal worden. Hartevelt kan desondanks naar eigen inzicht ervoor kiezen om de tarieven alsdan te verlagen. De (nieuwe) geïndexeerde tarieven gaan telkens in per 1 januari.
 • Indien door onvoorziene omstandigheden de prijzen harder stijgen dan het in de overeenkomst opgenomen maximale indexatiecijfer (cap), dan zullen partijen in overleg treden over het aanpassen van de alsdan geldende tarieven.

Artikel 5 – Levering aan Hartevelt

 • Voor alle leveringen vanuit Opdrachtgever aan Hartevelt geldt dat deze dienen te voldoen aan hetgeen bepaald in dit artikel 5 t/m artikel 7 van deze voorwaarden.
 • Iedere levering dient voorshands aan te worden gemeld. Een aanmelding wordt gedaan door een e-mail te sturen naar: logistics@hartevelt.net, waarbij in ieder geval de volgende informatie moet worden vermeld:
 • Naam Opdrachtgever (en/of zijn transporteur)
 • Merknaam
 • Contactpersoon + GSM/telefoonnummer
 • Ordernummer/Referentie
 • Aantal pakketten en/of pallets
 • Naam van de transporteur
 • Bevestiging van de pakbon(nen) voor de te leveren goederen

Iedere onvolledige aanmelding zal geweigerd worden. Mocht de aanmelding niet op de juiste wijze ingediend zijn voor levering dan is Hartevelt genoodzaakt en gerechtigd 0.5 uur extra werk in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 • De bevestiging van de aanmelding wordt binnen 24 uur na ontvangst van de aanvraag per e-mail verstuurd. De datum en tijd van de afspraak worden aan Opdrachtgever (dan wel de verzender van de aanmeldingse-mail namens Opdrachtgever) meegedeeld en moeten absoluut gerespecteerd worden. Indien van de afgesproken datum en tijd wordt afgeweken, dan is Hartevelt gerechtigd de levering te weigeren.
 • Chauffeurs die zich voor of na de afgesproken levertijd aanmelden, worden niet langer met voorrang behandeld, maar op basis van de beschikbaarheid van het logistieke team van Hartevelt. In geval van overmacht op de dag van levering, dient rechtstreeks contact op te worden genomen met Hartevelt via telefoonnummer 030-6669092.
 • Bij iedere levering dient Opdrachtgever (of de door hem ingeschakelde transporteur) de hieronder opgesomde documenten te verstrekken aan Hartevelt, welke documenten moeten worden overhandigt bij de goederenontvangst voordat de trailer c.q. container wordt geopend óf dienen de documenten zichtbaar en direct toegankelijk te zijn bij het openen van de trailer c.q. container:
 • Afleverreferentie welke bekend is bij Hartevelt
 • De pakbon (1 pakbon per order)
 • De gedetailleerde paklijst per doos
 • De vrachtbrief (CMR)
  • Het niet indienen van de genoemde documenten en/of het indienen van onvolledige of niet-conforme documenten zal resulteren in een weigering van de levering en de verplichting voor Opdrachtgever om een nieuwe afspraak te maken voor levering.
  • Op de pakbon dient (in ieder geval) de volgende informatie te zijn opgenomen:
 • Naam en adres van de leverancier
 • Merknaam
 • Ontvanger (Hartevelt Fashion Fulfilment)
 • Leveringsadres
 • Ordernummer / referentie
 • Pakbon- of paklijstnummer
 • Doosnummer (doos 1/3, 2/3, 3/3… aanbevolen, maar niet verplicht)
 • Inhoud van de verpakkingen (referenties en hoeveelheden)
 • Aantal stuks besteld en geleverd per referentie artikel-kleur-maat
 • EAN-codes indien beschikbaar.
  • Voor lossen van leveringen zijn de volgende voertuigen toegelaten op het terrein van Hartevelt: vrachtwagen met laadklep, opleggers, lichte vrachtwagens zonder achterklep en auto’s en andere kleine gemotoriseerde voertuigen. Hartevelt is gerechtigd om leveringen met andere voertuigen dan de hiervoor genoemde te weigeren.
  • Indien aan Hartevelt zaken afgegeven worden die afkomstig zijn uit een locatie, gezinnen, bedrijven of instellingen e.d. waar een besmettelijke ziekte heerst of heeft geheerst, moet daarvan bij de aanbieding van de zaken duidelijk melding worden gemaakt. In het geval van zaken met een dergelijke herkomst, heeft Hartevelt het recht om te bepalen dat de betreffende zaken vooraf, op kosten van Opdrachtgever, ontsmet worden. Indien Hartevelt door het niet nakomen van de hier bedoelde meldingsplicht schade lijdt, indirecte schade daaronder begrepen, is Opdrachtgever daarvoor aansprakelijk. Opdrachtgever zal Hartevelt vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die ontstaan door het niet nakomen van de vorenbedoelde meldingsplicht.
  • Het is Opdrachtgever verboden om POS materiaal, flyers, posters, verpakkingsmaterialen of andere promotionele artikelen naar het magazijn van Hartevelt te sturen zonder voorafgaande toestemming van Hartevelt. In geval van levering van dergelijke producten zonder voorafgaande toestemming, worden de kosten van de behandeling en vernietiging aan Opdrachtgever gefactureerd.
  • Indien Hartevelt werkzaamheden verricht in het kader van een verhuizing van de goederen van Opdrachtgever van een ander magazijn naar het magazijn van Hartevelt (of andersom), dan zal Hartevelt de daarmee gepaarde gebruikelijke kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever.
  • Indien Hartevelt, op welke grond dan ook, een (deel van een) levering weigert, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de afhandeling van een geweigerde levering. Onder geen enkele omstandigheid kunnen extra kosten aan Hartevelt worden aangerekend, ongeacht de door (of namens) Opdrachtgever opgegeven reden. Tevens komen in geval van een weigering alle kosten van de initiële levering, de behandeling en eventuele herlevering van de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Dit geldt ook indien de weigering het gevolg is van een fout begaan door een door Opdrachtgever ingeschakelde derde (zoals de transporteur).

Artikel 6 – Verpakking leveringen aan Hartevelt

 • Ieder product afkomstig van Opdrachtgever moet individueel verpakt worden, inclusief accessoires en decoratieve objecten, voorzien zijn van een SKU (referentie artikel-kleur-maat) en (indien mogelijk) een barcode hebben.
 • De referentie van de Opdrachtgever op het etiket moet dezelfde zijn als deze vermeld in de orderbevestiging. Het identificatielabel moet duidelijk zichtbaar op de productverpakking worden aangebracht (zichtbaar etiket in de transparante verpakking of een etiket aangebracht op de productverpakking).
 • Indien het product voorzien is van een barcode, moet deze met het blote oog waarneembaar zijn en geschikt om te scannen. Iedere SKU moet zijn specifieke barcode bezitten. Ingeval van hangend verpakte kledingstukken/goederen dient de barcode rechtsbovenin op het plastic te worden geplaatst.
 • Textielproducten, lederwaren, schoenen en andere accessoires moeten voldoen aan de Europese verordening betreffende textielvezelbenamingen, etikettering en merking van de vezelsamenstelling van de textielproducten.
 • De goederen moeten door Opdrachtgever worden verpakt in verpakkingen waarmee ze veilig kunnen worden vervoerd, zowel bij levering aan het magazijn aan Hartevelt als bij doorlevering aan winkels van Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever mag de aan Hartevelt te leveren c.q. af te geven zaken slechts verpakken in materialen die op de bij Hartevelt gebruikelijke wijze, zonder extra kosten, kunnen worden afgevoerd. Zaken die niet op deze wijze zijn verpakt, kunnen door Hartevelt worden geweigerd.
 • Voor iedere levering van meer dan 10 pakketten moeten de goederen gepalletiseerd worden volgens de norm: 80cm x 120cm of 100cmx 120cm op een maximale hoogte van 180cm. Ingeval van palletlevering geldt het volgende:
 • De pallet mag niet gebroken zijn;
 • De kartonnen dozen mogen niet beschadigd, geplet, gescheurd of nat zijn;
 • De kartonnen dozen mogen de standaardafmetingen van de pallet waarop ze geplaatst staan niet overschrijden
 • Indien de zending los geladen is, zullen het aantal gebruikte pallets worden doorbelast.
  • Bij pakketleveringen geldt dat het maximaal toegestane gewicht per pakket 23 kg is en alle pakketten moeten de volgende informatie bevatten:
 • Naam Opdrachtgever;
 • Merknaam;
 • Ordernummer / referentie.
  • Bij verpakking in (kleding)hoezen geldt het volgende:
 • De goederen worden verpakt in (bij voorkeur doorzichtige) plastic beschermhoezen;
 • De goederen hang aan hangers, één stuk per hanger;
 • Het maximaal toegestane aantal hangers per hoes is 10 stuks.
  • Bij goederen die hangend wordt afgeleverd, geldt dat de hangtag van het goed c.q. kledingstuk naar buiten moet hangen en direct scanbaar moet zijn.
  • Niet of niet deugdelijk (in overeenstemming met deze voorwaarden en/of de overeenkomst) verpakte zaken of zaken die in een beschadigde verpakking worden afgegeven, kunnen door Hartevelt geweigerd worden. Indien Hartevelt – geheel naar eigen keuze – niet in overeenstemming met deze voorwaarden en/of de overeenkomst verpakte zaken accepteert, dan is zij bevoegd om de extra kosten die hiermee gepaard gaan (zoals extra afvoerkosten) bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
  • Opdrachtgever garandeert dat de geleverde producten, hun verpakking en etikettering in alle opzichten voldoen aan de bestelling en aan de geldende wetten, voorschriften, normen en gebruiken.
  • Indien Opdrachtgever niet aan de aanleveringsinstructies (zoals zichtbaarheid barcode en/of hangtags, etc.) voldoet, dan is Hartevelt gerechtigd de extra uren die zij maakt om de goederen correct in te scannen in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Controle van leveringen en non-conformiteit

 • Bij het lossen wordt een visuele en kwantitatieve controle (in de vorm van controle van de juistheid van het aantal dozen t.o.v. de vrachtbrief) uitgevoerd. Indien de goederen beschadigd zijn (beschadigde verpakking, vocht, beschadigde veiligheidszegel etc.) of als het aantal pakketten niet voldoet aan de transportdocumentatie, zal de levering geweigerd kunnen worden. In geval van twijfel bij de acceptatie van de goederen, zullen er reserveclausules vermeld worden bij het ondertekenen van de vervoersdocumenten (onder voorbehoud van de gedetailleerde controle en/of telling) en indien nodig worden er foto’s gemaakt ter validatie aan de betrokken partijen.
 • Bij de levering van zaken aan Hartevelt, zullen deze zaken door Hartevelt worden geteld. Indien de zaken in colli’s worden afgegeven, wordt het aantal colli’s geteld. Indien de zaken hangend worden afgegeven, wordt het aantal hangende zaken geteld, waarbij geldt dat Hartevelt onder voorbehoud mag aftekenen. Aan het afteken onder voorbehoud kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
 • In colli’s afgegeven zaken worden uitsluitend geaccepteerd onder het voorbehoud van de juiste inhoud, zowel ten aanzien van de aantallen, de soort als de kwaliteit. Het resultaat van de telling wordt schriftelijk vastgesteld. De persoon die de zaken afgeeft, zal bevoegd zijn om deze telling namens Opdrachtgever voor akkoord te ondertekenen.
 • Hartevelt beschikt over een termijn van 30 dagen vanaf ontvangst van de goederen om het volgende te constateren:
 • De non-conformiteit van de goederen vergeleken met de initiële bestelbon en/of de aangeleverde paklijst (niet bestelde artikelen, hoeveelheid/aantal, etc.);
 • De non-conformiteit van de goederen vanwege duidelijke gebreken.
  • Indien sprake is van non-conformiteit is Hartevelt gerechtigd (een deel van) de levering te weigeren en is Opdrachtgever verplicht om alsdan de desbetreffende non-conforme goederen op eigen kosten en binnen een termijn van 10 dagen vanaf melding van de non-conformiteit door Hartevelt op te halen.

Artikel 8 – De uitvoering van aan Hartevelt opgedragen werkzaamheden

 • De aan Hartevelt opgedragen werkzaamheden zullen door Hartevelt zorgvuldig worden uitgevoerd met inachtneming van hetgeen Partijen zijn overeengekomen. Overeengekomen termijnen zullen door Hartevelt naar beste vermogen in acht worden genomen. De overschrijding van die termijnen geeft Opdrachtgever niet het recht om ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
 • Indien en voor zover met Opdrachtgever niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal Hartevelt steeds de voorschriften in acht nemen die uit de behandelings- en/of samenstellingsetiketten blijken. Indien de te behandelen zaken niet zijn voorzien van een voor Hartevelt leesbare behandelings- en/of samenstellingsetiketten en met Opdrachtgever geen specifieke voorwaarden zijn overeengekomen, worden de zaken geacht te kunnen worden behandeld op de in de branche van Hartevelt gebruikelijk wijze.
 • Indien de werkzaamheden bestaan uit het herstellen van niet goed geproduceerde of beschadigde goederen (zoals kleding), heeft Hartevelt aan haar verplichtingen voldaan indien een, gelet op de aard van de te herstellen fout, redelijk resultaat is bereikt. In dat geval is Hartevelt haar verplichting tot herstel nagekomen.
 • Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden naar het oordeel van Hartevelt vast komt te staan dat de aan haar opgedragen werkzaamheden niet kunnen leiden tot het met de overeenkomst beoogde resultaat, zal Hartevelt, zulks onverminderd de uit de opdracht voortvloeiende betalingsverplichting van Opdrachtgever, bevoegd zijn om onze werkzaamheden voort te zetten. Voortzetting van de werkzaamheden geschiedt in dat geval voor risico van Opdrachtgever.
 • Hartevelt is bevoegd om de aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

Artikel 9 – Extra werkzaamheden; maatwerk

 • Niet onder de opdracht begrepen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd tegen een vergoeding van de werkelijk gemaakte uitvoeringskosten, welke kosten zijn gebaseerd op het moment van uitvoering bij Hartevelt geldende (uur)tarief. Werkzaamheden buiten de scope van de initiële opdracht worden in beginsel schriftelijk overeengekomen, tenzij Opdrachtgever verlangt dat de werkzaamheden direct worden uitgevoerd door Hartevelt, in welk geval mondelinge mededelingen zijdens Hartevelt over extra kosten voldoende zijn. In dat geval mag Hartevelt erop vertrouwen dat Opdrachtgever voldoende bewust is van de (financiële) gevolgen van de wijzigingen c.q. uitbreiding van de scope van de opdracht.
 • Behoudens voor zover schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen, zijn de volgende werkzaamheden in ieder geval niet onder de opdracht begrepen: het combineren van orders en het verwijderen van orders.
 • Indien Opdrachtgever – tegen het advies in van Hartevelt – verlangt dat Hartevelt werkzaamheden verricht buiten de standaard koppelingen / functionaliteiten van Hartevelt, dan is dit geheel voor eigen risico van Opdrachtgever en kan Opdrachtgever Hartevelt nimmer aansprakelijk houden voor schade die uit deze werkzaamheden voortvloeit.
 • Indien door Hartevelt maatwerk wordt verricht, met betrekking tot specifieke wensen van Opdrachtgever (zoals maar niet beperkt tot het aanpassen van de IT-systemen en/of het werken met speciale/niet-reguliere barcodes), dan zullen alle (additionele) kosten die met dit maatwerk gepaard gaan, inclusief de tijd voor het afstemmen van deze werkzaamheden met Opdrachtgever (en eventueel de extra kosten om de IT-systemen op dit maatwerk aan te passen),  bij Opdrachtgever één-op-één in rekening worden gebracht.

Artikel 10 – Opslagdiensten

Het opslaan van zaken geschiedt op een wijze de in het algemeen geschikt is voor textiel. Indien een bijzondere wijze van opslag noodzakelijk is, dient Hartevelt dat bij de opdracht te worden gemeld. Het nalaten van een zodanige melding is voor risico van Opdrachtgever en eventuele extra kosten worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 – Afgifte van zaken aan Opdrachtgever, vervoer en klachten

 • Bij leveringen van Hartevelt aan Opdrachtgever, dient degene die namens Opdrachtgever de zaken in ontvangst neemt te controleren of de vracht overeenstemt met de opgave in de vrachtbrief en zal deze persoon de vrachtbrief namens Opdrachtgever tekenen voor akkoord. Indien de vrachtbrief niet is ondertekend door, dan vervalt het recht van Opdrachtgever om een beroep te doen op een verschil tussen de afgeleverde vracht en de opgave in de vrachtbrief.
 • De door Hartevelt aan (de klant van) Opdrachtgever af te geven zaken, zullen door Hartevelt worden verpakt op de met Opdrachtgever overeengekomen wijze. Bij gebreke van een afspraak daarover worden de zaken verpakt op de bij Hartevelt gebruikelijke wijze. Hartevelt is bevoegd om de verpakkingskosten door te belasten aan Opdrachtgever, zulks tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien Hartevelt op grond van de overeenkomst verplicht is tot vervoer c.q. transport faciliteert, kan Hartevelt de daaraan verbonden kosten apart aan Opdrachtgever in rekening brengen tegen de daarvoor geldende tarieven. De keuze van het vervoer is aan Hartevelt voorbehouden.
 • Indien het transport c.q. vervoer door een andere vervoerder c.q. transporteur wordt uitgevoerd dan Hartevelt zelf, dan vindt dit vervoer te allen tijde voor risico van deze vervoerder c.q. transporteur plaats onder voorwaarden van de vervoerder c.q. transporteur. Tenzij Opdrachtgever expliciet een transporteur aanwijst, wordt de keuze voor de transporteur geheel vrij door Hartevelt gemaakt. Hartevelt is gerechtigd om prijsverhogingen van deze andere vervoerder c.q. transporteur één-op-één door te belasten aan Opdrachtgever. Hartevelt kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade verbandhoudend met vervoer uitgevoerd door een ander dan Hartevelt.
 • Klachten van Opdrachtgever, inhoudend dat het aantal afgegeven zaken niet overeenstemt met de vrachtbrief dan wel dat het aantal niet overeenstemt met de order van Opdrachtgever of klachten omtrent beschadiging, dienen uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst schriftelijk (inclusief per e-mail) te worden gemeld bij Hartevelt, zoveel mogelijk onder vermelding van een referentie en duidelijke onderbouwing van de klacht, anders wordt geacht dat de afgeleverde goederen akkoord zijn bevonden en kan Hartevelt niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade verband houdende met de afgeleverde zaken.
 • Het in behandeling nemen van geretourneerde zaken door Hartevelt laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet.

Artikel 12 – Voorraadbeheersysteem / Intellectueel eigendomsrecht

 • Indien Hartevelt aan Opdrachtgever toegang verschaft tot het door Hartevelt gebruikte computerprogrammatuur (waaronder in ieder geval wordt begrepen het voorraadbeheersysteem) (hierna “Programmatuur”), verkrijgt Opdrachtgever in geen geval het auteursrecht op de Programmatuur. Hartevelt verstrekt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicienteerbaar gebruiksrecht, voor de duur van de overeenkomst. Opdrachtgever mag de door Hartevelt ter beschikking gestelde Programmatuur alleen gebruiken voor het bij het aangaan van de overeenkomst beoogde gebruik, ten behoeve van Opdrachtgever (en nadrukkelijk niet ten behoeve van enige aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen).
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hartevelt, is het niet toegestaan om één of meer kopieën te maken van de Programmatuur en/of wijzigingen aan te brengen aan de Programmatuur.
 • Indien Opdrachtgever in strijd handelt met één of meer van in dit artikel opgenomen bepalingen c.q. verplichtingen, dan is Hartevelt gerechtigd om het gebruiksrecht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdelijk of permanent te beperken dan wel beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
 • Op het moment dat het gebruiksrecht van Opdrachtgever (om welke reden dan ook) eindigt, is Opdrachtgever verplicht om a. onmiddellijk het gebruik te staken en gestaakt te houden, b. de Programmatuur onmiddellijk definitief van de computersystemen van Opdrachtgever te wissen en eventuele kopieën aan Hartevelt te retourneren.
 • Indien Hartevelt aanwijzingen geeft over het gebruik van de Programmatuur, dan is Opdrachtgever verplicht deze volledig op te volgen. Behoudens aanwijzingen, erkent en aanvaardt Opdrachtgever dat Hartevelt geen inzicht, controle en betrokkenheid, van welke aard dan ook, heeft bij het gebruik door Opdrachtgever van de Programmatuur.

Artikel 13 – Verzekering en (brand)beveiliging

 • Opdrachtgever draagt zorg voor een passende verzekering van haar zaken welke door Hartevelt worden behandeld en bij Hartevelt worden opgeslagen, zoals maar niet beperkt tot verzekering voor verlies of beschadiging door diefstal, inbraak, brand, water, storm of andere weersinvloeden. Het risico van waardevermindering, beschadiging of tenietgaan van de zaken blijft te allen tijde bij Opdrachtgever als eigenaar van de goederen berusten. Bij schade zal Opdrachtgever eerst diens eigen verzekering aanspreken. Pas als de eigen verzekeraar van Opdrachtgever niet uitkeert, kan Opdrachtgever schade claimen bij Hartevelt. Indien geen afdoende verzekering door Opdrachtgever wordt aangehouden, vervalt het recht om schade te claimen bij Hartevelt.
 • Het niveau van beveiliging bij Hartevelt is klasse 3 maatwerk en brandbeveiliging is overeenkomstig NEN-EN-ISO/IEC 17020. Middels het aanvaarden van de opdracht en deze voorwaarden gaat Opdrachtgever akkoord met voornoemde beveiligingsniveaus. Het niveau van beveiliging kan voor Opdrachtgever nimmer reden zijn om Hartevelt aansprakelijk te houden voor eventuele schade.

Artikel 14 – Retentie

Totdat Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Hartevelt, uit welken hoofde ook, heeft voldaan, is Hartevelt gerechtigd het recht van retentie uit te oefenen c.q. afgifte op te schorten ten aanzien van de onder haar berustende zaken van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Hartevelt is, op welke grond dan ook, beperkt tot de schade waarvoor Hartevelt is verzekerd onder een door haar afgesloten verzekering. Met dien verstande dat de omvang van de aansprakelijkheid nooit groter is dan het bedrag dat (naar rato) in het betreffende geval onder de verzekering aan Opdrachtgever wordt uitbetaald. Als, voor wat voor reden dan ook, Hartevelt geen beroep kan doen op haar verzekering, dan is haar aansprakelijkheid (en iedere schade die Hartevelt zelf zou moeten voldoen) beperkt tot maximaal 50% van de factuurwaarde van de opdracht van Opdrachtgever (exclusief btw) over de 4 weken voorafgaand aan de schade­veroorzakende gebeurtenis, met een maximum van € 15.000,-. Opdrachtgever vrijwaart Hartevelt voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst.
 • Onverminderd hetgeen in lid 1 is bepaald, is Hartevelt, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, verlies van omzet, gemiste besparingen en stagnatie, dan wel schade ontstaan: (a). doordat de door Hartevelt te bewerken zaak eigenschappen en/of bestanddelen heeft die Hartevelt voor de aanvang van de behandeling redelijkerwijs niet behoefde te onderkennen en die de zaak voor de toegepaste behandeling ongeschikt maakt, zoals bijvoorbeeld geringe sterkte, onvoldoende lusvastheid van de poolweefsels, weeffouten, onvoldoende echtheden van de kleurstoffen, aantasting door bij het verven of bedrukken gebruikte chemicaliën of door verzwarings-, appreteer- of impregneermiddelen, ondeugdelijke confectie, krimp, doorlatende spanningen in de zaken etc.; (b). door een onjuiste, onvolledige of onleesbare dan wel op een ongebruikelijke plaats aangebrachte etikettering of etikettering in een vreemde taal; (c). door onjuiste materiaalaanduidingen; (d). door de aanwezigheid van voorwerpen in of aan de zaken alsmede schade, ontstaan door verlies of beschadiging van knopen, gespen, ritssluitingen, belegsels en ceinturen e.d., welke zich aan de te behandelen zaken bevinden.
 • Indien de schade die Opdrachtgever lijdt verband houd met verlies en/of beschadiging van goederen, of de schade van Opdrachtgever anderszins is uit te drukken in de waarde van een goed, dan wordt de schade van Opdrachtgever exclusief begroot op basis van de inkoopwaarde van de goederen.
 • Hartevelt is niet aansprakelijk voor voorraadverschillen van minder of gelijk aan 1%, tenzij het verschil aantoonbaar is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Hartevelt. Voorraadverschillen betreffen zowel verschillen tussen de informatie in het voorraadsysteem van Hartevelt en de daadwerkelijke fysieke voorraad aanwezig bij Hartevelt en verschillen tussen informatie in het voorraadsysteem van Hartevelt en het voorraadsysteem van Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is jegens Hartevelt aansprakelijk voor de vergoeding van alle door Hartevelt te lijden schade, doordat voorwerpen, van welke aard dan ook, welke zich in of aan de van haar afkomstige zaken bevinden, andere zaken die daarmee gelijktijdig in behandeling zijn, beschadigen of daarop inwerken.

Artikel 16 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Hartevelt onafhankelijke omstandigheid (ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien), die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede, voor zover al dan niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, internetstoringen, brand en andere storingen in het bedrijf van Hartevelt of van haar leveranciers. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan 8 weken, is iedere partij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels schriftelijke kennisgeving aan de andere partij op te zeggen.

Artikel 17 – Kwaliteitscontrole

Hartevelt is niet verplicht om de kwaliteit te controleren van de aan haar afgegeven zaken, zulks tenzij dit met Opdrachtgever nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 18 – Beëindiging

 • Hartevelt is bevoegd met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen ingeval:
 • van (een aanvraag tot) faillissement van Opdrachtgever;
 • van (een aanvraag tot) surséance van betaling van Opdrachtgever;
 • beslag wordt gelegd op de bezittingen van Opdrachtgever of Opdrachtgever anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 • Opdrachtgever geldende wet- of regelgeving schendt;
 • Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of wordt ontbonden;
 • Opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van één of meer verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (inclusief deze voorwaarden).
  • Ingeval zich een situatie voortdoet zoals opgenomen onder lid 1 van dit artikel, dan zijn alle vorderingen van Hartevelt op Opdrachtgever terstond en volledig opeisbaar.
  • Bij opzegging van de overeenkomst, door welke Partij dan ook en op welke grond dan ook, is Opdrachtgever verplicht de gebruikelijke kosten (conform de overeenkomst) die Hartevelt maakt tot aan de beëindigingsdatum en/of de kosten gemaakt in verband met de beëindiging (zoals kosten voor verhuizing, ontruiming van de goederen van Opdrachtgever, ontkoppeling IT-systemen en/of verwijderen van gegevens uit voorraadbeheersysteem van Hartevelt) te betalen aan Hartevelt.

Artikel 19 – Geheimhouding

Partijen verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en producten, waarvan Partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van klanten van Opdrachtgever. Deze vertrouwelijke gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen Partijen gesloten overeenkomst. Gegevens en informatie worden als vertrouwelijk aangemerkt als deze als zodanig door een Partij zijn aangeduid en/of indien de vertrouwelijkheid volgt uit de aard van de gegevens of informatie.

Artikel 20– Slotbepalingen

 • Op geschillen tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Utrecht is bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen Partijen.
 • Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Wanneer schriftelijk wordt afgeweken van deze voorwaarden, blijven de voorwaarden voor het overige volledig van kracht.
 • Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig of onverbindend mocht zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen zullen de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk gelijk is aan de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het doel en de strekking van de voorwaarden.